Board

Board

 • R. Bhagat
 • S.K. Jaiswal (MCA)
 • M. Prasad
 • Manoj kumar (CA)
 • R.K. Tyagi
 • Ram Kumar (CA)
 • N. Bhagat
 • Ajay Pathak (Lawyer Supreme Court)
 • Ashok Kumar
 • R.K. Jha (M. Tech)
 • U. Kumar (Educationist)
 • L. Choudhary (MBA)
 • Bigyan Kesri Martha (MBA)
 • Prakash Kumar Bhagat
 • A Kamal (M. Biotech)
 • Ashok Yadav (B. Tech)
 • Manish Jain
 • Pawan Kumar Singh
 • Martina Soren
 • Dinesh Kumar
 • N.K. Roy (Educationist)
 • Neeraj Kumar
 • DVS